Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland: het verhaal – analyse van droogte 2018 en 2019 en bevindingen

In de jaren 2018, 2019 en ook deels in 2020 is er sprake geweest van droogte op de hoge zandgronden van Nederland. Tussen begin 2019 en het najaar van 2021 werkten bij droogte in het zandgebied betrokken provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties samen met kennisinstituten en adviesbureaus aan een droogteonderzoek, met KnowH2O als projectleider (*). Het onderzoek betreft een analyse van de mate van de droogte, effecten van (grond)wateronttrekkingen, ontwatering en afwatering, effecten van ingrepen vanuit het waterbeheer tijdens de droogte, de gevolgen voor natuur en landbouw, met een doorkijk naar de effectiviteit van mogelijk uit te voeren structurele maatregelen, om beter bestand te zijn tegen droogte en de negatieve effecten ervan.

Op 12 oktober 2021 presenteren we ons eindrapport, dat bij goedkeuring door het projectteam kort daarna openbaar zal worden.

Ondertussen werken we door aan droogte-gerelateerde zaken, zoals www.droogteportaal.nl , beregening van landbouwgronden i.s.m. WEcR-WUR, kaarten met beregende percelen op basis van remote sensing en een inventarisatie van gewenst opvolgend onderzoek.

*uitvoerend consortium: KnowH2O, Deltares, KWR, FWE, WUR-SLM en HSS.