Nieuws

Het laatste nieuws leest u beneden…

 

ALV Vereniging WaterForce bij VIC Zegveld

Op 29 mei jl. vond de ALV van Vereniging WaterForce (waterforce.nu) plaats. Gastlocatie was het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) te Zegveld. Het bestuur blikte met aanwezigen terug op het afgelopen jaar. De vergadering boog zich vervolgens over elementen van het communicatieplan van de vereniging. Erik Jansen (Erik Jansen Advies) verzorgde vanuit zijn rol als Innovatiemanager van het VIC een presentatie over het project ‘Sturen met Water’. Na een kort veldbezoek aan percelen met gestuurde onderwaterdrainage (‘drukdrains’) presenteerde KnowH2O het project ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ in de rol als projectleider namens het VIC. Dat project is recent van start gegaan in een deel van de polder Groot-Wilnis Vinkeveen. Voorzitter van de vereniging Marc Balemans sloot de bijeenkomst af, waarna een drankje en maaltijd genuttigd werd @VIC.

 

 

 

 

 

Startbijeenkomst Proefpolder KringloopLandbouw

Agrariërs en waterschappen bundelen krachten ter verbetering waterkwaliteit

Verbetering van de waterkwaliteit in het veenweidegebied is nodig om doelen te halen binnen de Kaderrichtlijn Water, mede door reductie van mineralenverliezen naar het oppervlaktewater vanuit de melkveehouderij. Vijf melkveehouders en twee waterschappen starten daarom op 17 mei 2017 gezamenlijk het project ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’. Tijdens een vier jaar durende proef onderzoeken en evalueren de agrariërs samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de mogelijkheden van kringlooplandbouw in relatie met verbetering van de waterkwaliteit op polderniveau. De onderzoeklocatie ligt in de veenweidepolder Wilnis-Groot Vinkeveen, rondom de Gagelweg.

Het onderzoek

Vijf melkveehouders kijken samen over de bedrijfsgrenzen heen en werken samen met de betrokken waterschappen op polderniveau aan de waterkwaliteit. Gezamenlijk starten ze een onderzoek naar de effecten van landgebruik op de waterkwaliteit en de doorvertaling en toepassing in de praktijk. Proefvelden in de polder moeten uitwijzen wat het effect van bemesting is op de bodem- en waterkwaliteit. Daarvoor worden proefvelden met diverse bemestingsniveaus gemonitord op de deelnemende melkveebedrijven. Het project loopt van 2017 t/m 2020.

Startbijeenkomst

De startbijeenkomst op 17 mei 2017 bij melkveehouder Ruud den Boer markeert de samenwerking tussen agrariërs en waterschappen. Waterschapbestuurders Guus Beugelink (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) en Pieter Kruiswijk (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) verrichten de starthandeling, midden in de proefpolder. Zij verzamelen het eerste bodemmonster en meten de grondwaterstand. Met deze metingen gaat de Proefpolder Kringlooplandbouw in de veenweidepolder Wilnis-Groot Vinkeveen officieel van start.

Waarom een Proefpolder?

Verbetering van de waterkwaliteit, het sluiten van mineralenkringlopen en verhoging van de mineralenbenutting vragen om een aanpak die bedrijfsgrenzen overstijgt. Waar een instrument als de Kringloopwijzer op bedrijfsniveau het bodemoverschot van mineralen in kaart brengt, gaat de Proefpolder een stap verder door de effecten op perceelniveau en polderniveau te bepalen. De relaties tussen het bodemoverschot en nutriëntenverliezen naar het oppervlaktewater liggen namelijk op perceelniveau en worden vooral bepaald door de handelingen van de agrariër, de bodemgesteldheid en de hydrologische situatie van het perceel. De perceelbodem is de verbindende schakel met het oppervlaktewater en daarmee met het polderniveau.

Kringlooplandbouw als middel

Bij Kringlooplandbouw is de bedrijfsvoering afgestemd op het gebruik van de op het bedrijf aanwezige en geproduceerde hulpbronnen en voorraden, zoals zonlicht, mineralen, arbeid, organische stof en energie. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van externe aanvoer of aankoop, zoals kunstmest. De methode maakt mineralenkringlopen op het bedrijf inzichtelijk, met onderdelen als verliezen van ammoniak, bodemoverschotten van mineralen, opbrengsten van het land en mineralenbenutting. Uiteindelijk levert de methode ook informatie op over de CO2-uitstoot, ecologische voetafdruk en de opbouw of afbraak van organische stof. Kringlooplandbouw richt zich daarnaast op realisatie van een inkomen op de langere termijn.

Guus Beugelink/HDSR meet de grondwaterstand op nabij proefveld Ruud den Boer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Kruiswijk/AGV neemt een bodemmonster van proefveld Ruud den Boer, samen met Jeroen Pijlman/Louis Bolk Instituut.

 

 

 

 

 

 

 

Melkveehouders en bestuurders AGV en HDSR brengen samen een toost uit met polderwater op project en samenwerking.

 

 

 

 

Lumbricus-programma officieel van start

Op 11 mei 2017 is in Villa Sonsbeek te Arnhem het Lumbricus-programma officieel gestart. KnowH2O gaat als partner mee aan de slag, op weg naar deugdelijke en robuuste watersystemen in Nederland, die tegen een klimaat-stootje kunnen. Integrale en ook praktische oplossingen zoeken voor waterkwantiteit en -kwaliteit, bodem en water, daar zijn we goed in. Innovatieve ideeën concreet uitwerken, toepassen en monitoring, dat doen we onder andere met KWR en De Bakelse Stroom. We werken aan innovatieve drainagesystemen, sub-irrigatie, watersysteemanalyses en modelberekeningen op perceelniveau en voor het oppervlaktewater. Het Lumbricus-programma 2016-2020 biedt een uitstekende proeftuin voor verdere ontwikkelingen. Daar zetten we ons graag voor in, onze handen zijn uit de mouwen, onze handtekening staat!

 

 

 

Dotter project 1.0 veldwerk gespot door Google Earth

KnowH2O en Deltares waren op 15 september 2016 bij de Lage Raam in de buurt van Mill aan het werk voor ons Dotter 1.0 project (zie projecten) samen met partner Waterschap Aa en Maas. We zijn gespot door een satelliet en terechtgekomen in Google Earth, zie plaatje beneden. Terwijl wij doen aan remote sensing van waterplanten met een hyperspectrale camera, ‘fotografen’ zij ons vanuit de ruimte…

Zie ook: http://annualreport2016.deltares.nl/nature-based-engineering/dotter/

 

Waterschap Limburg: veldproef sub-irrigatie

Waterschap Limburg start een veldproef met sub-irrigatie. In deze proef wordt grondwater ingelaten in een aanvoerput van een peilgestuurd, regelbaar drainagesysteem. Het water verspreidt zich ondergronds via de drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand stijgt en de wortelzone vochtig blijft. Waterschap Limburg is op zoek naar een alternatief  voor beregening dat de landbouwgewassen van voldoende water kan voorzien. Begin februari 2017 is op een graslandkavel van ‘Hoeve de Hei’ – Melkveebedrijf Nabben te America een proefveld ingericht waar metingen worden uitgevoerd door KWR en KnowH2O. De proeflocatie is aangedragen door de Agrarische Belangengroep Mariapeel.

Zie persbericht Waterschap Limburg d.d. 5-4-2017.

 

 

Lumbricus-programma van start

Lumbricus (Latijn voor aardworm) is een gezamenlijk programma van de waterschappen Vechtstromen, Aa en Maas, Drents-Overijsselse Delta en Limburg, Deltares, KWR en WUR Environmental Research, STOWA, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente en Radboud Universiteit, en het MKB met KnowH2O, De Bakelse Stroom, FutureWater, en Louis Bolk Instituut. Voor het programma, bestaande uit diverse samenhangende thema’s en activiteiten, is subsidie aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en verkregen. Op 13 december 2016 is het Lumbricus-programma officieel gestart. Momenteel leggen we de laatste hand aan de plannen en de samenwerkingsovereenkomst en bereiden we de officiële startbijeenkomst voor.

TKI-Dotter project | Veldwaarnemingen Lage Raam

Het TKI Dotter-project, uitgevoerd door Deltares, KCIT REC uit Zuid-Korea en KnowH2O, is in volle gang. Deltares heeft recent een nieuwe hyperspectrale camera aangeschaft om vlakdekkende beelden van vegetatie in en langs watergangen in kaart te brengen voor betere onderbouwing van keuzes in beheer en onderhoud. Waterschap Rivierenland heeft als deelnemende eindgebruiker aan het Dotter-project een aantal secties van de Linge ten oosten van Tiel aangewezen als testgebied. Op 1 september jl. is de hyperspectrale camera daar voor het eerst buiten gebruikt in een veldsituatie. Onder zomerse condities op 15 september 2016 zijn opnames van de Lage Raam gemaakt in opdracht van Waterschap Aa en Maas. We hebben metingen gedaan aan het dwarsprofiel, vaste bodem en dikte van de baggerlaag. Het doorzicht is gemeten en er zijn watermonsters genomen. De watervegetatie is à la KRW gekarteerd. Met de hyperspectrale camera zijn opnames gemaakt van het water en de aanwezige waterplanten. Op kantoor werken we binnenkort verder aan onze innovatieve meettechniek.

img_2220

 

img_2309

 

img_2266

Veldwerk sub-irrigatie 2016 KAD-systeem Haaksbergen

Onder de brandende zon hebben KWR en KnowH2O veldwerk verricht op 13 en 14 september 2016 op het KAD-proefperceel te Haaksbergen voor de sub-irrigatie-proef seizoen 2016. De sub-irrigatie startte op 1 juni 2016. We hebben monsters genomen via rhizons en minifilters van bodemvocht en grondwater, van RWZI-effluent en water in de Bolscher Beek. Ook hebben we dataloggers uitgelezen die verbonden zijn met sensoren voor bodemvocht, met drukopnemers en met EC-meters. Deze variabelen meten we quasi-continu op diverse plekken in het veld. We gaan de data verwerken en gebruiken om te bepalen waar het RWZI-water in het perceel terecht komt, verticaal (bodemvocht-grondwater) en lateraal (bij en tussen de drains), op 6 meetlocaties op het perceel en één naast de beek. Wordt vervolgd.

img_1631 img_1612img_1613
img_1611

TKI-Dotter project | Veldwaarnemingen de Linge

Het TKI Dotter-project, dat we samen met Deltares en KCIT REC uit Korea als projectteam uitvoeren, is in volle gang. Deltares heeft recent een hyperspectrale camera aangeschaft. Op kantoor hebben we kennis genomen van de werking ervan en is de camera getest. Een collega van KICT REC is daarbij nauw betrokken geweest. Na Waterschap Rivierenland doet nu ook Waterschap Aa en Maas mee als eindgebruiker in het project.

We hebben op 1 september 2016 een eerste veldtest uitgevoerd met de camera, in een staande positie op een maaiboot. Waterschap Rivierenland heeft de veldtest gefaciliteerd. We brengen een sectie van de Linge nabij Echteld in beeld door van beide oevers, aan de noord- en zuidzijde, hyperspectrale opnames te maken. Daarnaast hebben we opnames gemaakt van een strook open water. De opnames zijn begeleid met een DPGS en action-camera. Ter impressie een aantal foto’s. We gaan de komende weken aan de slag met de beeldverwerking.

IMG_2142

IMG_2164IMG_2148

 

 

 

 

 

Een tweede test in Nederland gaan we in september 2016 uitvoeren in de Lage Raam bij Waterschap Aa en Maas. Daarnaast gaan we die maand met het projectteam naar Zuid-Korea, om in het REC (http://rec.kict.re.kr/english/intro/hello.asp) een uitgebreide meetcampagne te doen in hun proefsloten. Wordt vervolgd.

REC_test_section

Bodemvocht, verdamping en hydrologie: werkbezoek aan IBG – FZ Jülich (D)

Op 20 juli 2016 hebben Henk de Bruin en Gé van den Eertwegh een werkbezoek gebracht aan het Institute of Bio- and Geosciences (IBG) van Forschungszentrum Jülich (D), op uitnodiging van prof. dr. Sander Huisman. In de ochtend hebben we presentaties gezien en discussies gevoerd met onder andere Sander Huisman, Wolfgang Kurz, Hannah Fuchs, Alexander Graf en Inge Wiekenkamp. Onderwerpen van gesprek waren ‘soil water content – monitoring in time and space and integration of different monitoring techniques in time and space’, gebruikmakend van COsmic-ray Soil Moisture Observing System (COSMOS) en SOILNET monitoring netwerken. Ook hebben we gesproken over verdamping en ‘footprints of EC and COSMOS, with local land and water management aspects’. Daarnaast hebben we het gebruik van lysimeter-data bediscussieerd (o.a. TERENO project). Ook kwam ‘catchment hydrology’ van het Wüstebach Einzugsgebiet (Eiffel) aan bod, met o.a. een meetnet van 150 locaties, uitgerust met bodemvochtsensoren, en van twee EC-masten. In de middag brachten we een veldbezoek aan de Selhausen-testsite ten zuiden van Jülich. Daar bekeken we een COSMOS-opstelling, een veld-rhizon-lab, meteostation en lysimeter-opstellingen. Deze laatste bestonden uit 4x een hexagon-opstelling van 6 lysimeters, met een service- en controle-put in het midden.

IMG_1464

 

 

 

IMG_0622