Waterschap Limburg: veldproef sub-irrigatie

Waterschap Limburg start een veldproef met sub-irrigatie. In deze proef wordt grondwater ingelaten in een aanvoerput van een peilgestuurd, regelbaar drainagesysteem. Het water verspreidt zich ondergronds via de drainagebuizen, waardoor de grondwaterstand stijgt en de wortelzone vochtig blijft. Waterschap Limburg is op zoek naar een alternatief  voor beregening dat de landbouwgewassen van voldoende water kan voorzien. Begin februari 2017 is op een graslandkavel van ‘Hoeve de Hei’ – Melkveebedrijf Nabben te America een proefveld ingericht waar metingen worden uitgevoerd door KWR en KnowH2O. De proeflocatie is aangedragen door de Agrarische Belangengroep Mariapeel.

Zie persbericht Waterschap Limburg d.d. 5-4-2017.