Hergebruik zoetwater: Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) en sub-irrigatie met RWZI-effluent Haaksbergen veldproef 2016

In het kader van het thema ‘Hergebruik zoetwater: Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) en sub-irrigatie met RWZI-effluent Haaksbergen’ zijn KWR en KnowH2O bezig met veld-experimenten. De start van de sub-irrigatie veldproef 2016 is aanstaande. We hebben in mei 2016 nulmetingen verricht om de hydrologische situatie en de chemische samenstelling van bodemvocht en grondwater vast te stellen.

In 2015 is de sub-irrigatie uitgevoerd onder de weercondities van dat specifieke jaar. De proef leverde gegevens op voor een eerste vingeroefening, ondersteund door modelberekeningen. Om de continuïteit van de praktijkproef te waarborgen, om onder andere weercondities te meten, en vooral om een aantal zaken verdiepend uit te zoeken, hebben we een vervolgproject voor 2016 opgezet. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Voortzetten en uitbreiden/aanpassen van de monitoring van effecten van sub-irrigatie met RWZI-effluent op het KAD-perceel Haaksbergen
  • Grondwaterkwaliteitsanalyse uitvoeren nabij een infiltrerende beek, gevoed met RWZI effluent
  • Modellering uitbreiden van reactief stoftransport in de bodem na sub-irrigatie
  • Samenstellen van kennisdocument over internationale toepassingen van gezuiverd restwater in de zoetwatervoorziening
  • Doorkijk maken naar toepassing van RWZI-effluent op grotere schaal: beschikbare bronnen, regionale toepassing
  • Verder bevorderen van de samenwerking tussen watertechnologen (waterketen) en hydrologen (watersysteem), waterschappen en drinkwaterbedrijven.

IMG_9739

 

 

 

 

 

 

Grondboringen tot 10 à 15 m-m.v. (april 2016)

 

IMG_1234

 

 

 

 

 

 

Monstername referentiemetingen chemische samenstelling grondwater (mei 2016)