Aanvulling van het grondwater van de Veluwe

Cliënt: Provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe
Partners: FutureWater, De Bakelse Stroom, Alterra, RHDHV
Periode: 2013
Doel: Doel van dit project is via een tweetal expert meetings vast te stellen welke activiteiten ondernomen moeten worden om de aanvulling van het grondwater van de Veluwe beter in te schatten. Nadruk ligt hierbij op feiten inzake deze en hydrologische processen die een rol spelen.

Samenvatting

De provincie en het waterschap willen met expert-bijeenkomsten een bijdrage leveren aan gedachtenwisseling tussen experts over dit onderwerp en waar mogelijk aan overeenstemming over feitenmateriaal. Om deze reden ligt de focus tijdens de bijeenkomsten op de kennis van hydrologische processen en de eigenheid van de Veluwe hierin en niet op modellen. Een zo breed mogelijke overeenstemming over de feiten van groot belang is voor toekomstig beleid en besluitvorming. Voorbeelden hiervan zijn deltaprogramma zoetwater, mogelijke interprovinciale leveringen van drinkwater, mogelijk vervolg sprengen en beken programma en de klimaatbestendigheid van de EHS. Dit korte en intensieve proces van kennisuitwisseling krijgt een vervolg in de vorm van een bijeenkomst met de belangrijkste belanghebbende organisaties.

Het doel van het project is meervoudig:

  • Een door de meest betrokken experts gedeeld beeld te verkrijgen van de belangrijkste aspecten van het grondwatersysteem van de Veluwe. De bandbreedtes van discussies/visies op deze aspecten moeten daarbij in beeld worden gebracht. Aspecten die worden bekeken zijn actuele verdamping/grondwateraanvulling, leegloop via ondergrond, afvoer van beken, geohydrologie/morfologie per deelgebied, vertraagde reactie op input, de demping door de dikke onverzadigde zone en tenslotte de waterbalans.
  • Inzicht te verkrijgen in op grond van bestaande kennis en meetresultaten momenteel beschikbare kennis over de genoemde aspecten van het grondwatersysteem op de Veluwe.
  • Een door experts gedeeld overzicht van de leemten in kennis inzake deze aspecten. Aanbevelingen formuleren voor een meetprogramma gericht op het bepalen van daadwerkelijke afvoer uit, en aanvulling van het grondwatersysteem.