Natuurverdrogingsmonitor.brabant.nl

Cliënt: Provincie Noord-Brabant
Partners: KWR Watercycle Research Institute, FutureWater, Hoefsloot Spatial Solutions
Periode: Mei 2015 – April 2017
Doel: Testen van de NatuurVerdrogingsMonitor van de provincie Noord-Brabant, gebaseerd op ons SWIMM-instrument. We hebben de hydrologische en verdrogingstoestand van drie natuurgebieden (Brabantse Wal, De Kampina, Groote Peel) integraal geanalyseerd. We hebben een website en een App ontwikkeld die de komende tijd getest wordt door gebruikers in het veld en op kantoor. We voegen wekelijk nieuwe hydrologische gegevens toe, zodat gebruikers kunnen zien hoe de actuele toestand van de waterhuishouding in de gebieden is (werkelijke verdamping, bodemvocht, grondwaterstand).

Samenvatting

Monitoring van de toestand van natuurgebieden waar bestrijding van verdroging plaatsvindt levert bij voorkeur gebiedsdekkende informatie opleveren over de effecten van genomen maatregelen, teneinde het beleid zinvol te kunnen evalueren. De monitoring van de waterhuishouding richt zich veelal op punten in de ruimte, bijvoorbeeld op een locatie waar een grondwaterstand in de tijd wordt gemeten in een peilbuis, of de waterafvoer met een stuw. Als de informatie vlakdekkend en uniform ingewonnen wordt, is vergelijking van gebieden door verschillende partijen die bij beleidsevaluatie betrokken zijn eenduidig en meer objectief te maken.

Op basis van ons SWIMM-instrument hebben we de NatuurVerdrogingMonitor ontwikkeld voor de provincie Noord-Brabant (Natuurverdrogingsmonitor.brabant.nl). Ook hebben we een App gemaakt voor iOS. Met deze twee informatie-platforms kunnen gebruikers informatie over de natuurgebieden Brabantse Wal, De Kampina en Groote Peel online raadplegen. Deze informatie is deels statisch, deels dynamisch. Het dynamische deel betreft aan de ene kant langjarig gemiddelde grondwaterstanden op basis van SPHY-modelberekeningen (www.sphy.nl), aan de andere kant wekelijkse updates via SPHY van de werkelijke verdamping, bodemvocht en grondwaterstand in de genoemde gebieden op 25 m resolutie. We gaan in de zomer van 2015 de NatuurVerdrogingMonitor testen en samen met de gebruikers evalueren. Sinds begin juli 2015 presenteren we elke week updates van de hydrologische situatie in de drie natuurgebieden, in termen van werkelijke verdamping, bodemvocht wortelzone en grondwaterstand.

brabantsewal_rel_bodemvocht

 

 

 

 

 

Figuur: bodemvocht Brabantse Wal in een bepaalde week, relatief t.o.v. langjarig gemiddelde bodemvocht voor die week.