AquaConnect – Klimaat-robuust water management in deltagebieden: geïntegreerde regionale innovatie vanuit technisch, economisch en beleidsmatig perspectief

Opdrachtgever: NWO-TTW
Partners: diverse universiteiten, instituten en adviesbureaus
Periode: 2021-2024
Doel: ontwikkeling van sleuteltechnologieën inzake waterbeheer en watertechnologie, gebaseerd op nieuwe fundamentele inzichten als gevolg van samenwerking tussen universiteiten, belanghebbenden en eindgebruikers

Samenvatting

Gedurende het hele jaar is de beschikbaarheid van zoet water van vitaal belang voor Nederland voor de drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en natuur. In 2018, 2019 en nu ook in het voorjaar van 2020 heeft Nederland echter een zoetwatertekort in de zomer als gevolg van een lagere neerslaghoeveelheid in de lente en zomer, lagere rivierafvoeren en verzilting van grond- en oppervlaktewater. Maar Nederland heeft ook een neerslagoverschot in de winter. Om hoge waterstanden en wateroverlast te voorkomen wordt dit neerslagoverschot zo snel mogelijk naar zee afgevoerd. Het beschikbare zoete water wordt niet benut. Nederland heeft een uitgebreid netwerk van waterverdeling (via het hoofdwatersysteem) en wateropslag (o.a. IJsselmeer, duinen). Maar om in de toekomst voor alle gebieden over voldoende zoetwater te beschikken zijn waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig. Het tijdelijk opslaan van het neerslagoverschot in de ondergrond gecombineerd met het gebruik van nieuwe waterbronnen, zoals door behandeling ontzout brak grondwater en gezuiverd afvalwater, stelt Nederland in staat om in de toekomst nog beter aan de zoetwatervraag te kunnen voldoen. Het robuust houden van de grondwater systemen, zowel als schone zoetwater reserves als barrière tegen verzilting is een belangrijk element.

In het NWO-TTW Perspectief programma AquaConnect worden innovatieve digitale en chemische technologieën ontwikkeld waarmee regionale waterkringlopen gesloten kunnen worden door het gebruik van deze nieuwe waterbronnen, om regionale watersystemen minder afhankelijk te maken van het hoofdwatersysteem. Deze innovatieve technologieën zullen worden gedemonstreerd in casussen in verschillende delen van Nederland, met elk hun unieke context afhankelijke én overlappende generieke probleemstellingen en maatregelen. AquaConnect borduurt voort op kennis die is gegenereerd in eerder grote water-gerelateerde onderzoeksprogramma’s zoals Water Nexus, Lumbricus en Coastar. Onderzoeksvragen die in deze programma’s geïdentificeerd, maar niet beantwoord zijn, en wel nodig zijn om nieuwe oplossingen te kunnen realiseren in de praktijk, vormen de startpunt voor het wetenschappelijk onderzoek in AquaConnect.