Vitaliteit van de Brabantse Bodem op de kaart

Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Partners: NMI, KWR, EuroFins Agro, WUR, HSS
Periode: 2017-2019
Doel: in kaart brengen van de vitaliteit van natuur- en landbouwbodems in het landelijk gebied van de provincie Noord-Brabant, en deze vitaliteit te toetsen aan de gewenste vitaliteit die hoort bij de landgebruiksfuncties die de bodem moet vervullen

Samenvatting

Op basis van de bodemkaart en de uitkomsten van een hydrologisch model is de vitaliteit van natuurbodem in de provincie Noord-Brabant in kaart gebracht. De methode beoordeelt in hoeverre de vitaliteit is aangetast door de milieuthema’s verdroging, vermesting en verzuring. Volgens de resultaten is het met de bodemvitaliteit niet goed gesteld: 7% van de natuurbodems (inclusief productiebossen) in valt in de vitaliteitsklasse ‘goed’, 32% in de klasse ‘matig’ en 61% in de klasse ‘slecht’. Uit de studie blijkt bovendien dat veel kwelafhankelijke natuur wordt bedreigd door overbemesting van het grondwater elders, in het intrekgebied van die kwelafhankelijke natuur.

De bodemvitaliteit van de landbouwgronden is op basis van beschikbare kennis en data zo goed mogelijk in beeld gebracht aan de hand van: enkelvoudige kaarten voor een groot aantal bodemparameters; samengestelde kaarten op ecosysteemdienst niveau; trendanalyses van de ontwikkeling van de fosfaattoestand en het gehalte aan organische stof.  De ecosysteemdiensten 4 (weerstand tegen stress) en 6 (fragmentatie en mineralisatie organische stof) zijn vanwege het ontbreken van voldoende basisinformatie niet uitgewerkt. Data die gebruikt worden om de vitaliteit van de bodems te karakteriseren, zijn afkomstig uit de reguliere grondbemonstering (via Eurofins Agro; data 2013 – 2017 en geanonimiseerd) en uit andere meetnetwerken of expert-kennis (o.a. grondwaterstand, beheer gekoppeld aan landgebruik en grondsoort).

De totaalscore voor de ecosysteemdiensten die de landbouw-bodem in Noord-Brabant levert is bepaald aan de hand van de afzonderlijke ecosysteemdiensten. In deze weging zijn alle getoonde ecosysteemdiensten meegenomen en even zwaar gewogen. Doordat meerdere diensten zijn samengevoegd, met mogelijke tegengestelde werking van bepaalde bodemkenmerken, zijn veel van de extremen uitgevlakt in het uiteindelijke kaartbeeld.