Waterbeschikbaarheid Waterschap Zuiderzeeland

Cliënt: Waterschap Zuiderzeeland
Partners: HKV lijn water BV (trekker) en Stichting Deltares
Periode: najaar 2021
Doel: via een analyse van meetgegevens en modelberekeningen te komen tot een inschatting van de beschikbaarheid van zoet water in 2030 en op de middellange termijn voor het waterbeheer in Flevoland.

Samenvatting

Waterschap Zuiderzeeland is aan de slag het thema waterbeschik­baarheid, dat gaat over situaties waarin minder water beschikbaar is dan gewenst en/of situaties waarin het beschikbare water niet de gewenste kwaliteit heeft. Het waterschap wil meer inzicht in de huidige situatie en de mogelijkheden en onmogelijkheden om de waterbeschikbaarheid te verbeteren. Deze informatie gebruikt het waterschap om keuzes te maken over hoe om te gaan met de waterbeschikbaarheid. Dit geeft duidelijkheid over wat er van het waterschap verwacht mag worden en wat het waterschap van de gebiedspartners verwacht. De thematiek is mede ingegeven door het Delta-programma Zoetwater, de droge zomers van de afgelopen jaren, nieuwe watervragers, de behoefte aan actualisatie van de beleidsregel wateraanvoer en beperkingen in waterbeschikbaarheid die in de praktijk worden ervaren. Om inzicht te geven en goede keuzes te kunnen maken is het van groot belang dat het waterschap de basis goed op orde heeft: wat is de huidige situatie, welke ontwikkelingen worden voorzien en wat betekent dit voor de waterbeschikbaarheid, nu en in de toekomst.