Herkomst en bronnen van nutriënten in beheergebied waterschap Aa en Maas

Cliënt: Waterschap Aa en Maas, Den Bosch, Nederland
Partners: RHDHV
Periode: Januari-September 2014
Doel: Opstellen van een advies voor het bestuur (DB en AB) van het waterschap inzake de inzet en strategie ter reductie van N en P in open water, teneinde vast te stellen langs welke weg chemische en ecologische doelen voor het oppervlaktewater in welke mate te behalen zijn in de planperiode van het nieuwe WBP 2016-2021. Hiertoe dienen maatregelen genomen te worden op het vlak van lozingen, landbouw-emissies en waterbeheer. Projectleiderschap voor Aa en Maas.

Samenvatting

De aanpak is technisch-inhoudelijk en gebiedsgericht van aard en richt zich op KRW- oppervlaktewaterlichamen. Het is belangrijk de waterhuishouding van de waterlichamen te koppelen aan de nutriëntenbelasting vanuit diverse bronnen. De hydrologische situatie bepalen we door een combinatie te maken van berekeningen met het grondwatermodel Aa en Maas, tijdreeksen met afvoermetingen en een analyse van het waterschap van de hydrologische afvoercomponenten. Hierbij onderscheiden we oppervlakkige afvoer, ondiepe afvoer van freatisch grondwater en de afvoer van diep, regionaal grondwater. Hiertoe voert RHDHV een analyse uit, die we in werksessies samen bespreken en optimaliseren. Bronnen van nutriënten zijn de o.a. RWZI’s, landbouw-meststoffen, inlaatwater en andere lozingen. Ook de invloed van het regionaal grondwater nemen we in beschouwing. We hebben een stappenplan opgezet dat via de technische analyse van N- en P-bronnen, waarna de analyse van actoren volgt, via een kosteneffectiviteit naar maatregelen en een inzet op nutriënten leidt. Hiermee kan Waterschap Aa en Maas een koers bepalen voor de aanpak van nutriënten voor het nieuwe WBP 2016-2021.

Producten zijn een feiten-rapportage over de waterbalans en N- en P-belasting van de KRW- oppervlaktwaterlichamen op seizoensbasis, inclusief een vertaalslag van chemie naar ecologie, verwerkte datasets, een presentatie en een concept-advies. Hierin staat verwoord WAT te doen voor de N- en P-reductie, WIE daarvoor aan de lat staat en HOE het waterschap hierin gaan opereren in de nieuwe planperiode.