Effluentbeleid RWZI’s – Aa en Maas

Cliënt: Waterschap Aa en Maas, Den Bosch, Nederland
Partners: m.m.v. Harrie Menning, Wilco van Laarhoven, Wim van der Hulst en Andrea Potma
Periode: Maart – December 2015
Doel: Plan van aanpak voor en opstellen van effluentbeleid RWZI’s

Samenvatting

De chemische en ecologische waterkwaliteit in het beheergebied van Aa en Maas voldoet nog niet aan de lange-termijndoelen zoals vastgelegd via de Kaderrichtlijn Water. De afgelopen jaren zijn successen geboekt in het terugdringen van emissies naar het watersysteem, maar voor daadwerkelijke doelrealisatie zijn verdere stappen noodzakelijk.

Waterschap Aa en Maas beheert zeven RWZI’s, 102 rioolgemalen, 389 km transportleiding en zuivert het afvalwater van 1.209.000 vervuilingseenheden (IE netto). Als regionale waterbeheerder heeft Aa en Maas dus direct invloed op de emissiebron RWZI-effluent. Daarnaast heeft Aa en Maas indirect invloed op externe grote lozingen van (gezuiverd) afvalwater en gevolgen daarvan voor de waterkwaliteit.

Lozingen op het riool komen terecht bij een RWZI, die het rioolwater omzet in effluentwater, dat geloosd wordt op open water. Effectief effluentbeleid vergt een aanpak met betrokkenheid en inzet van de diverse veroorzakers, inclusief Aa en Maas zelf. Er is een trend gaande van vergunningenbeleid, via effluentbeleid naar watersysteembeleid. Waterdoelen inzake chemie en ecologie stellen kaders voor de belasting van het open water en daarmee voor de samenstelling van effluentwater.

Het inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland volstrekt vanzelfsprekend geworden. Daarmee toont de watersector haar slagkracht aan om bij vigerend beleid steeds weer te komen met effectieve nieuwe en betaalbare oplossingen. Doelmatigheid en efficiency van het zuiveren van rioolwater komt hierbij om de hoek kijken. Effluentbeleid draagt hieraan bij, als het kader voor vergunningverlening inzake lozingen en als middel om doelbereik van de KRW na te streven. Natuurlijk hangt het af van de situatie, maar lozingen hebben veelal een significant aandeel hierin. Dat geldt zeker voor het regionale water, daarnaast wordt hiermee ook Rijkswater belast.

We stellen een effluentbeleid op voor N-totaal en P-totaal voor de RWZI’s, gebaseerd op recente gegevens van de waterkwaliteit, effluentconcentraties en KRW-doelen voor oppervlaktewater voor 2027.

RWZI_Oijen

Foto: RWZI Oijen/Aa en Maas