Lumbricus-programma

Partners: Waterschappen Vechtstromen, Aa en Maas, Drents-Overijsselse Delta en Limburg, Deltares, KWR en WUR Environmental Research, STOWA, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente en Radboud Universiteit, en het MKB met KnowH2O, De Bakelse Stroom, FutureWater, en Louis Bolk Instituut
Periode: 2016-2020
Doel: ontwikkelen en implementeren van een klimaatrobuust bodem- en watersysteem en het ontwikkelen van kennis

Samenvatting

Lumbricus (Latijn voor aardworm) is een gezamenlijk programma van de waterschappen Vechtstromen, Aa en Maas, Drents-Overijsselse Delta en Limburg, Deltares, KWR en WUR Environmental Research, STOWA, Wageningen Universiteit, Universiteit Twente en Radboud Universiteit, en het MKB met KnowH2O, De Bakelse Stroom, FutureWater, en Louis Bolk Instituut.

De hoofddoelstelling voor het programma Lumbricus is het ontwikkelen en implementeren van een klimaatrobuust bodem- en watersysteem en het ontwikkelen van kennis hierover. Dat doen we door het ontwikkelen en geïntegreerd toepassen van innovatieve maatregelen op het niveau van stroomgebieden en het creëren van draagvlak voor deze maatregelen. Zodoende realiseren we op effectieve en efficiënte wijze doelen op het gebied van bodem, ondergrond en water.

Binnen het programma zijn de volgende subdoelen te onderscheiden:

  • Inrichting van een stroomgebied met een geïntegreerde optimalisatie van het bodem-water-systeem, rekening houdend met klimaatveranderingen, door het toepassen van ‘Building with Nature’ en innovatieve technologische oplossingen;
  • Bepaling van onderlinge interacties van innovatieve maatregelen binnen het bodem- en watersysteem van proeftuinen;
  • Bepaling van wat onderlinge samenhang tussen maatregelen betekent voor de wijze waarop betrokken stakeholders hun taken uitvoeren, hun belangen afwegen en onderling samenwerken;
  • In beeld brengen van maatschappelijke kosten en baten van een dergelijke aanpak, van valorisatiemogelijkheden van de gekozen aanpak en van de resultaten van het onderzoek in relatie tot klimaatadaptatie;
  • Het verbeteren van de marktpositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

We onderscheiden in Lumbricus de thema’s Bewuste Bodem, Boeiende Beekdalen, Wellend Water en Goede Governance. KnowH2O neemt actief deel aan Bewuste Bodem en Wellend Water, waarbij de link wordt gelegd naar Boeiende Beekdalen via ons Dotter-project i.s.m. Deltares.