TKI KLIMAP deelproject – Water vasthouden en actief aanvullen – regelbare drainage met subirrigatie in Limburg

Cliënt: Waterschap Limburg, Provincie Limburg
Partners: KWR, WUR-WLR, Deltares, WAM, Barth Drainage BV, KEE BV (TKI KLIMAP partners)
Periode: 2020-2022
Doel: kansen en problemen onderzoeken vanuit de landbouw bij introductie van water vasthouden via regelbare drainage tijdens winter en voorjaar en water aanvoeren via waterlopen voor subirrigatie

Zie:

www.klimap.nl

Samenvatting

Vanuit het TKI-project KLIMAP richt dit deelproject zich op water vasthouden en water aanvoeren via regelbare drainage met subirrigatie. De twee regio’s waarin vijf veldproeven lopen betreffen de Peel en de omgeving Sarsven & De Banen in Limburg. Er is een aantal onderzoeksvragen. Welke risico’s loopt het waterschap en welke de agrariër? Of vallen de risico’s mee en kan er een manier gevonden worden om ermee om te gaan? Wat zijn de gevolgen voor het oppervlaktewater en grondwater? Hoe zal droogteschade en natschade zich ontwikkelen voor het grasland? De proeven moeten helder maken wat de effecten zijn van water vasthouden daar waar het valt en water aanvullend aanvoeren. Het waterschap overweegt in haar beleid keuzes te gaan maken en wil onderzoeken wat de effecten zijn en welk flankerend beleid eventueel nodig is. We hebben de proefvelden voorzien van meetapparatuur voor waterpeil watergang, ingaand debiet in drainagesystemen en grondwaterstand. We gaan lokaal de waterhuishouding modelleren en vertalen de waargenomen effecten van water vasthouden en water aanvoeren globaal en later meer in detail naar de regionale schaal van een wateraanvoergebied. We onderzoeken de hydrologie, de gewassen en bedrijfsvoering en introduceren participatieve monitoring door deelnemende agrariërs.