Watersysteemanalyse om te gebruiken – Waterschap Aa en Maas

Cliënt: Waterschap Aa en Maas, Den Bosch, Nederland
Partners: m.m.v. Mirja Kits en Pim van Santen
Periode: December 2014 – Oktober 2015
Doel: Opstellen van plan van aanpak voor watersysteemanalyses en begeleiding uitvoering pilots 2015

Samenvatting

Om ‘het watersysteem op orde’ te krijgen is voldoende integrale en parate kennis over het watersysteem nodig. Bij Waterschap Aa en Maas is veel praktijkkennis over het watersysteem van Oost-Brabant in huis. Daarnaast worden grond- en oppervlaktewaterstanden, de waterkwaliteit en de ecologie gemonitord, hetgeen veel kennis oplevert. In potentie is er veel meerwaarde te behalen wanneer monitoringsgegevens van diverse disciplines en praktijkkennis worden geïntegreerd via een analyse. Tevens is er behoefte om deze kennis op toepasbare wijze beschikbaar te maken. Watersysteemanalyses (WSA) zijn een geschikte methode om die integratie tot stand te brengen, en de kennis beschikbaar te maken. De producten kunnen ondersteuning bieden bij beslissingen over het watersysteem, bijvoorbeeld in beekherstelprojecten, bij beheer, maar ook als input voor beleidskeuzes: een watersysteemvisie, als basis voor GGORs en KRW-doelen en concrete maatregel-pakketten. Ook kunnen watersysteemanalyses dienen als achtergrondinfo voor collega’s die in externe overleggen watersysteemgegevens inzichtelijk moeten maken.

De doelstelling van de WSA’s is dat:

  • up to date informatie beschikbaar komt over het watersysteem van Aa en Maas;
  • deze informatie steeds verrijkt kan worden met kennis van de medewerkers, eventueel van externe deskundigen;
  • inzicht verkregen wordt over de structuur (‘hoe zit het in elkaar?’) en de werking/het functioneren van het watersysteem (‘waarom zie ik wat ik zie, verwacht ik dit?’);
  • dit inzicht in de toekomst behouden wordt door informatie bij te werken en te verversen.

De gewenste situatie is dat de inrichting en het beheer van het watersysteem gebaseerd wordt op integrale gebiedspecifieke kennis, i.c. watersysteemkennis op stroomgebiedsniveau. Een systeemanalyse vormt daarmee de basis voor gebiedspecifieke doelen, streefbeelden en maatregelen.

We beginnen in 2015 met de uitvoering van twee pilots, Voordeldonkse Broekloop en Hertogswetering/Roode Wetering.