Proefpolder KringloopLandbouw – projectleider namens VIC

Cliënt: Veenweiden Innovatie Centrum (VIC)

Partners: AGV, HDSR, WUR-Environmental Research, PPP-Agro Advies, Louis Bolk Instituut, NMI, Boerenverstand, ORG-ID

Periode: 2016, 2017-2020

Doel: Onderzoek naar en uitvoeren van maatregelen en advies in veenweidepolder(s) gericht op verbetering waterkwaliteit, op basis van kringlooplandbouw

Samenvatting

Het veenweidegebied in West-Nederland kampt met grote opgaven, waaronder het afremmen van de bodemdaling en het realiseren van een duurzaam watersysteem. Daarbij is ook het toekomstperspectief van de melkveehouderij in het geding. Met bestuurlijk draagvlak heeft in 2016 een breed consortium van private en publieke partijen, van waterschappers en ondernemers, adviseurs en onderzoeksinstellingen het initiatief genomen om een zogenoemde ‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ in te richten om de potentie van kringlooplandbouw te beproeven, te evalueren, en uit te rollen naar ondernemers in het Westelijk veenweidegebied. Er is namelijk veel potentie om via kringlooplandbouw en onderwaterdrainage de waterkwaliteit te verbeteren, bodemdaling substantieel te remmen, en een duurzame melkveehouderij te realiseren. Binnen de proefpolder worden deze doelen concreet gemaakt via een intensief adviseringstraject, gerichte proeven en monitoring, en ontwikkeling van adviesinstrumenten (project looptijd 2017-2021).

Het project zal het volgende opleveren:

  • Duurzaam handelingsperspectief voor agrarische ondernemers met oog voor bodem-, water- en luchtkwaliteit;
  • Onderbouwing met meetgegevens van potentie van kringlooplandbouw om de waterkwaliteit op polderniveau te verbeteren;
  • Ruimtelijk inzicht van zinvolle maatregelen tegen bodemdaling en ter verbetering van waterkwaliteit in de sloten rondom het bedrijf als ook de polder in het geheel;
  • Kennis om monitoringsinstrumenten (KringloopWijzer en VeenWijzer) uit te breiden met watermodule; hiermee kunnen melkveehouders de impact van hun bedrijfsvoering op de waterkwaliteit visualiseren;
  • Nieuwe samenwerkingsvormen van agrariërs en waterbeheerders, waarbij agrariërs meer verantwoordelijkheid krijgen voor sturing van het watersysteem;
  • Brede toepassing en implementatie van de ontwikkelde kennis via ambassadeurs, adviseurs, monitoringinstrumenten, en maatwerkpakketten binnen Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Zie ook www.veenweiden.nl.