Watersysteemanalyse – Waterschap Peel en Maasvallei

Cliënt: Waterschap Peel en Maasvallei, Venlo
Partners: Gabriël Zwart, Arnoud  Soetens, Falco van Driel en Johan Bode
Periode: Oktober 2014 – September 2016
Doel: Ondersteuning waterschap bij uitvoering watersysteemanalyses

Samenvatting

Om ‘het watersysteem op orde’ te krijgen is voldoende integrale en parate kennis over het watersysteem nodig. Bij Waterschap Peel en Maasvallei is veel praktijkkennis over het watersysteem van Noord- en Midden-Limburg in huis. Daarnaast worden grond- en oppervlaktewaterstanden, de waterkwaliteit en de ecologie gemonitord, hetgeen veel kennis oplevert. In potentie is er veel meerwaarde te behalen wanneer monitoringsgegevens van diverse disciplines en praktijkkennis worden geïntegreerd via een analyse. Tevens is er behoefte om deze kennis op toepasbare wijze beschikbaar te maken. Watersysteemanalyses (WSA) zijn een geschikte methode om die integratie tot stand te brengen, en de kennis beschikbaar te maken. De producten kunnen ondersteuning bieden bij beslissingen over het watersysteem, bijvoorbeeld in beekherstelprojecten, bij beheer, maar ook als input voor beleidskeuzes: een watersysteemvisie, als basis voor GGORs en KRW-doelen en concrete maatregel-pakketten.

De doelstelling van de WSA’s is dat:

  • up to date informatie beschikbaar komt over het watersysteem;
  • inzicht verkregen wordt over de structuur (‘hoe zit het in elkaar?’) en de werking/het functioneren van het watersysteem (‘waarom zie ik wat ik zie, verwacht ik dit?’);
  • dit inzicht in de toekomst behouden wordt door informatie bij te werken en te verversen.

We richten ons op het oppervlaktewater binnen WPM, inclusief grensoverschrijdende wateren en de Maas, met als focus de KRW-OWL. Hiertoe is de KRW-Verkenner opgezet voor alle OWL binnen het beheergebied. In de rol van adviseur ondersteunen we het waterschap in het beantwoorden van de onder andere de volgende vragen:

  • Welke bronnen en afvoerroutes dragen in welke mate bij aan de vrachten van probleemstoffen in de waterlichamen? We werken in twee stappen, indien mogelijk: 1) op het niveau van het KRW-waterlichaam; 2) in meer detail voor deeltrajecten binnen het KRW-waterlichaam.
  • Hoe groot zijn de afgewentelde vrachten van stoffen die een probleem vormen bij benedenstroomse beheerders en wat zijn de herleidbare relatieve bijdragen vanuit WPM aan deze stofvrachten?
  • Welke maatregelen zullen in volgorde effectief zijn, gezien de relatieve bijdragen van verschillende bronnen? Welke actoren horen daarbij?
  • Welke doel-concentraties zijn haalbaar bij inzet van de effectieve maatregelen?

We nemen de Groote Molenbeek specifiek onder de loep, om via dit beeksysteem te leren hoe we de WSA’s voor andere KRW-OWL kunnen verbeteren.

IMG_9811

 

 

 

 

 

 

 

 

Groote Molenbeek nabij Meerlo