Peilbeheer en chemische waterkwaliteit Aa en Maas

Cliënt: Waterschap Aa en Maas, Den Bosch, Nederland
Partners: m.m.v. Wim van der Hulst, Maarten Verkerk, Bart Brugmans, Anne Wim Vonk
Periode: November 2014 – Februari 2015
Doel: Opstellen van rapport over bijdrage van peilbeheer aan verbetering waterkwaliteit

Samenvatting

Via peilbeheer worden de waterstanden in de watergangen van waterschap Aa en Maas gereguleerd, waarmee functies van het watersysteem en het omringende land in voldoende mate bediend worden. Voor die gebieden waar geen peilbesluit is op te stellen, is de Nota Peilbeheer gemaakt, die het peilbeleid in vrij-afwaterende gebieden omschrijft. Eén van de aspecten hierbij is de chemische waterkwaliteit. Deze wordt in principe beïnvloed door aanwezige stoffen in inlaatwater of de verdunnende werking van ingelaten water op gebiedseigen water, door optredende processen in het watersysteem in combinatie met de watergang, waterbodem en oever, en door de effecten die peilbeheer heeft op de aan- en afvoer van grondwater.

In de waterbeheer-praktijk wordt er veelal weinig tot geen rekening gehouden met aspecten van chemische waterkwaliteit, met uitzondering van doorspoelen van stagnante wateren. Peilbeheer heeft echter wel degelijk effecten op de chemische waterkwaliteit. Via inlaatwater voor peilhandhaving of doorspoeling, via drainage/ontwatering van percelen en via de diepte van de waterkolom in de watergang, die mede de interactie tussen (water)bodem en (grond)water bepaalt. Dit geldt voor zowel vrij afwaterende gebieden, als ook voor peilbeheerste poldersystemen.